Zarządzanie procesami innowacyjnymi w sektorze biotechnologii przemysłowej
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.

Rozprawa doktorska wymagała rozpoznania specyfiki branży, analizy opracowań literatury przedmiotu opartej na dostępnej polskiej oraz obcojęzycznej literaturze, a także na badaniach własnych autorki. W rozprawie rozważono problemy innowacyjności przedsiębiorstw sektora biotechnologii przemysłowej w kontekście nauki o zarządzaniu. Celem rozprawy doktorskiej jest charakterystyka przebiegu procesów innowacyjnych zachodzących w organizacjach reprezentujących sektor biotechnologii przemysłowej oraz identyfikacja sposobów aplikacji centrum zaawansowanych technologii do wspomagania opracowywania, wdrażania i komercjalizacji innowacji w przedsiębiorstwach. Tak szeroko postawiony cel wymaga sprecyzowania. Stąd wyszczególnione poniżej cele szczegółowe. Cele szczegółowe rozprawy są następujące: - analiza przedsiębiorstw sektora biotechnologii przemysłowej w Polsce; - identyfikacja uwarunkowań sprzyjających i ograniczających przebieg procesów innowacyjnych w sektorze biotechnologii przemysłowej; - identyfikacja aplikacji wykorzystania centrum zaawansowanych technologii w realizacji procesów innowacyjnych zachodzących w sektorze; - opracowanie dynamicznego modelu realizacji procesu innowacyjnego w biotechnologii przemysłowej. W pierwszym rozdziale rozprawy przedstawiono istotę i znaczenie innowacji, innowacyjności, wskazując czynniki, które mają szczególny wpływ na przebieg i stymulację rozwoju innowacji. Pierwsza część zawiera również wyjaśnienie pojęć używanych w dalszych częściach pracy oraz modelowe rozwiązania pojawiające się w literaturze przedmiotu, dotyczące procesu innowacyjnego. W rozdziale drugim rozprawy przedstawiono teorie związane z sieciami przedsiębiorstw, studia nad centrami zaawansowanych technologii (CZT) i klastrami przemysłowymi, uwzględniając również rolę, jaką spełniają i mogłyby spełniać CZT w procesie innowacyjnym tychże przedsiębiorstw, szczególnie na etapie wdrażania i komercjalizacji wyników prac jednostek badawczych. Proces innowacyjny nie zawsze przebiega w obrębie pojedynczego przedsiębiorstwa. Im więcej w pobliżu danego przedsiębiorstwa znajduje się potencjalnych partnerów dysponujących komplementarnymi zasobami, tym skuteczniej i szybciej przedsiębiorstwo może reagować na stojące przed nim wyzwania. Rozdział trzeci zawiera wstępną charakterystykę przedsiębiorstw sektora biotechnologii przemysłowej, w tym przedsiębiorstw w Polsce na podstawie przeprowadzonych badań. Czwarty rozdział jest poświęcony omówieniu i analizie wyników przeprowadzonych badań procesu innowacyjnego w sektorze biotechnologii przemysłowej oraz modelowaniu tego procesu w świetle przeprowadzonych badań. W rozdziale czwartym autorka wskazuje również w jaki sposób można wykorzystać istniejące oraz tworzone w regionie łódzkim struktury w celu poprawienia innowacyjności przedsiębiorstw sektora biotechnologii przemysłowej w regionie. Część empiryczna rozprawy obejmuje analizę wyników badań przeprowadzonych w przedsiębiorstwach sektora biotechnologii przemysłowej. Wykorzystane w rozprawie badania zasadnicze odbywały się w okresie od czerwca do grudnia 2007 r., lecz poprzedzone były pilotażowymi badaniami polskiego sektora biotechnologii przemysłowej wykonywanymi od października do grudnia 2005 r. Badania miały za zadanie poddać analizie procesy innowacyjne zachodzące w sektorze biotechnologii przemysłowej. Dane zbierała osobiście autorka rozprawy. W badaniach wykorzystano dane pierwotne oraz dane wtórne. Do czerwca 2007 r. zidentyfikowano 72 przedsiębiorstwa działające w różnych branżach, które uznano za zajmujące się biotechnologią przemysłową. Po wstępnym kontakcie sześć z nich zostało wyłączonych z badania, gdyż respondenci stwierdzili, że przedsiębiorstwo nie zajmuje się biotechnologią przemysłową. Do zbadania pozostało 66 przedsiębiorstw. Po uprzednim ustaleniu telefonicznym, drogą e-mailową zostały przesłane ankiety do wskazanych osób. Prawidłowo wypełnione ankiety uzyskano od 35% respondentów. Informacje uzyskane na podstawie ankiet weryfikowano poprzez przeprowadzenie wywiadów głębinowych w niektórych z badanych przedsiębiorstw. Badania się odbywały pomiędzy czerwcem a grudniem 2007 r. Biotechnologia przemysłowa stwarza szansę na zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności europejskiej, a także polskiej gospodarki. Jednakże, uwidacznia się luka technologiczna, pomiędzy Polską a krajami rozwiniętymi w wykorzystaniu możliwości biotechnologii przemysłowej. Przyczyna tego zjawiska leży w szybkim tempie jej rozwoju na świecie i w trudnościach, które mają polskie przedsiębiorstwa, które chcą wdrażać innowacje w dziedzinie biotechnologii przemysłowej. Wyeliminowanie tej luki poprzez wprowadzenie nowych technologii do funkcjonujących procesów przemysłowych przyspieszyłoby osiągnięcie przez polską gospodarkę zrównoważonego rozwoju. Sprawne i skuteczne procesy innowacyjne zachodzące w sektorze biotechnologii przemysłowej w Polsce pozwoliłyby na rozwój nie tylko tego sektora, lecz całej polskiej gospodarki. Na podstawie odpowiedzi respondentów oraz po analizie materiału z badań empirycznych oraz danych z innych państw europejskich, stworzono rekomendacje dla rozwoju biotechnologii przemysłowej w Polsce. Rekomendacje przedstawione w dysertacji doktorskiej zostały omówione i zweryfikowane podczas spotkania Roundtable 3-4 lipca 2008 r., w którym panel ekspertów składający się z kluczowych naukowców z dziedziny biotechnologii i nauk pokrewnych, przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz przedstawicieli przemysłu, ustalił działania wspierające dla biotechnologii przemysłowej w Polsce. Realizacja skutecznych procesów innowacyjnych zachodzących w sektorze IB w Polsce pozwoliłaby na rozwój nie tylko tego sektora, lecz całej polskiej gospodarki. Ponadto, wspieranie inicjatyw klastrowych w sektorze IB w Polsce dałoby jednostkom działającym w sektorze platformę współpracy, której obecnie brakuje. Dalsze badania sektora biotechnologii przemysłowej są niezbędne. Ich cel - moim zdaniem - jest oczywisty: diagnoza i ocena stopnia rozwoju jakże młodego jeszcze sektora przemysłowego w Polsce.
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close