Historiografia edukacyjna i jej metodologia. Wybrane zagadnienia
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.
Sławomir Sztobryn

Sławomir Sztobryn


Historiografia edukacyjna i jej metodologia.
Wybrane zagadnienia
Pedagogika i jej historiografia są dyscyplinami względnie młodymi, stąd rodzi się wiele pytań i wątpliwości natury historiozoficznej, metodologicznej czy organizacyjnej, zmuszających do poszukiwania odpowiedzi, które w jakiś sposób określają status, zakres i pragmatykę badań historyczno-edukacyjnych. Filozoficzny rodowód dyscypliny oraz podstawowe pytanie o rozumienie człowieka w procesie jego rozwoju jednoznacznie ukierunkowuje badania historyczne�. Wynika z tego postulat interdyscyplinarnego podejścia, w którym teorie pedagogiczne i praktyka wychowania będą jednocześnie odczytywane w perspektywie filozoficznej, pedagogicznej i temporalnej. W tym sensie redukcja historiografii edukacyjnej do metodologii nauki historycznej jest ograniczeniem zarówno perspektywy badań jak i narzędzi badawczych. Natomiast próby sytuowania tej dziedziny badań gdzieś pomiędzy nauką historyczną i naukami o wychowaniu z jednoczesnym akcentowaniem narastającej autonomii wobec obu rozmywa problem przedmiotu oraz metody badań. Przedstawione przez Danutę Dryndową dylematy historiografii edukacyjnej pomimo upływu kilkunastu lat od ich sformułowania nie tracą swojego znaczenia. Zaliczyć tu należy m. in. problem stopnia unaukowienia badań historyczno-pedagogicznych traktowanych jako historyczna, pedagogiczna czy społeczna „historia wychowania”; problem historycznego myślenia w pedagogice czy pedagogicznego w historii, niejednoznaczność tradycyjnego terminu „historia wychowania”, na co zwracał uwagę. blisko 20 lat temu Czesław Majorek�; i może najpoważniejszy problem, którego wykładnię przytaczam w oryginalnym sformułowaniu: „Albo środowisko naukowe polskich humanistów zaakceptuje różnicowanie się dyscyplin i subdyscyplin, co w zasadzie oznaczałoby zgodę na scjentystyczną koncepcję podziału nauk we...
Subject
Polish:
English:
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close