Filozofia wychowania w Polsce w XX wieku. Zarys problematyki
Abstract:
Evaluations

Nobody evaluated this document yet.

Login to evaluate.FILOZOFIA WYCHOWANIA W POLSCE W XX WIEKU.

ZARYS PROBLEMATYKI


Sławomir Sztobryn

Abstrakt

Tekst prezentuje historyczne źródła polskiej filozofii wychowania oraz omawia proces emancypacji pedagogiki wobec filozofii oraz powrót do korzeni. Istotnym problemem tej dziedziny badań jest niejednoznaczność podstawowych pojęć. Na gruncie polskiej refleksji wychowawczej autorzy posługują się takimi pojęciami, jak pedagogika filozoficzna, filozofia wychowania lub edukacji oraz pedagogika ogólna. Autor skłania się do posługiwania się pojęciem pedagogika filozoficzna ze względu na tradycję – zarówno polską, jak i niemiecką (czasopismo W. Reina) oraz jednoznacznie sprecyzowany przez K. Sośnickiego obszar jej dociekań naukowych, do którego nawiązuje powołane w 2006 r. Towarzystwo pedagogiki Filozoficznej. Narracja zmierza do idiograficznej prezentacji aktualnego etapu rozwoju filozofii wychowania w Polsce w kontekście czołowych jej reprezentantów oraz powstałych po 1989 r. ośrodków naukowych, w których utworzono katedry filozofii wychowania. Swoistym novum w tej dziedzinie jest obecność filozofii wychowania także w uczelniach niepaństwowych. Rozprawa stanowi fragment szerszych badań realizowanych indywidualnie i zespołowo w ramach konferencji, grantów, seminariów i publikacji.

***
Proponowany w tytule problem wymaga szerokiego monograficznego opracowania. Poniższa rozprawa jest jedynie próbą zwerbalizowania dostrzeganych problemów, przedstawienia środowiska i kierunków badań przez nie podejmowanych. Zwróciłbym uwagę na swoistą intuicyjną świadomość tego, czym jest filozofia wychowania, ponieważ pojęcie to jest powszechnie nadużywane przy jednoczesnym unikaniu wyraźnego definiowania jego treści i zakresu�. Powiedziałbym, nie siląc się w tym miejscu na słownikową definicję tego pojęcia, że pedagogika filozoficzna i filozofia wychowania są pojęciami symetrycznymi, w tym sensie, że ...
Subject
Polish:
English:
Cookie:
The our website use cookies to provide you with top-quality services, which are personalised to individual needs. Using the website without changing the setting of cookies is that they will be stored on your end device. You can at any time make changes to the settings for cookies. Close